תנאי שימוש באתר סלקום

תנאי השימוש באתר  cellcom.co.il
שלום וברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת סלקום ישראל בע"מ ח.צ 511930125[1] (להלן: "סלקום") סלקום מעמידה לרשותך אתר אינטרנט זה (להלן: "אתר ו/או אתר cellcom"). השימוש באתר ו/או ההרשמה לאתר הינה בכפוף לתנאים המפורטים להלן ומעיד על הסכמתך לתנאים אלו. הנך מתבקש, איפוא, לקרוא אותם בקפידה. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיודעים לגברים ולנשים כאחד.


מהו אתר cellcom ?
אתר cellcom מעמיד לרשותך מידע רב, מקצועי ומהימן בתחומים שונים לרבות אך לא רק: מבנה החברה, הדירקטוריון וההנהלה, חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ואביזרים, מידע על מבצעים, מידע אודות מרכזי שירות ונקודות מכירה, מידע אודות המוצרים והשירותים שסלקום מספקת בארץ ובחו"ל, משלוח הודעות טקסט, מידע תפעולי ועוד.

 

למי מיועד האתר?
סלקום מזמינה את כל מי שחפץ לצפות באתר לגלוש בו וליהנות מן ההיצע הקיים בו. במידה והנך רוצה ליהנות מהשירותים השונים באתר ו/או מרכישת מוצרים ואביזרים הנך צריך להיות לקוח סלקום ו/או להצטרף כלקוח חדש בסלקום.

 

הסיסמה ושם משתמש לאתר
הגישה למרבית השירותים המסופקים באתר הינה מאובטחת ועל כן ניתנת לביצוע באמצעות הכנסת שם משתמש וסיסמה. הנך מתחייב שלא להשתמש בסיסמה ו/או בשם המשתמש של אחר ולא למסור את סיסמתך ו/או שם המשתמש שלך לצד ג' כלשהו. הנך מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת את פרטי שם המשתמש ו/או הסיסמה לאתר ולדווח לנו באופן מיידי באם תגלה שפרטי שם המשתמש ו/או הסיסמה אבדו או שצד ג' עושה שימוש בהעדר הרשאה בנתונים אלו. למען הסר ספק יובהר, כי עם קבלת שם המשתמש והסיסמה הינך אחראי באופן מלא בגין כל פעולה שתבוצע תחת חשבונך באמצעות האתר, לרבות אך לא רק תשלום בגין שירותים ו/או רכישת אביזרים ומכשירים באמצעות החנות הוירטואלית וגם במקרים כאשר פרטי שם המשתמש ו/או הסיסמה לאתר אבדו או שצד ג' מבצע בהם שימוש בהעדר הרשאה מפורשת ממך. סלקום רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לחסום את הגישה שלך לשירותים המסופקים על ידי האתר, במקרים של עבירה על החוק ו/או בשל הפרה של תנאי שימוש אלה ו/או בשל הפרעה לפעילותו התקינה של האתר. 

 

שירותים הניתנים באתר
במסגרת האתר סלקום מציעה לך מגוון של הצעות, לרבות ולצורך הדוגמה בלבד: שירותים ו/או מכשירים ו/או אביזרים (להלן:"הצעות"). יובהר, כי תוקפם של הצעות אלו הינו בהתאם לאמור בתנאי ההצעה בלבד. כמו כן למען הסר ספק סלקום שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להסיר ו/או לשנות באופן מיידי, כל הצעה ו/או התעריפים המפורטים בה המצויה באתר וזאת מבלי למסור על כך כל הודעה מראש.

מקום בו לא קיימים תנאי שימוש ספציפיים יחלו הוראות תנאי השימוש הכללים המופרטים בהסכם זה. כמו כן, במקרה של סתירה בין ההוראות הקבועות בתנאי השימוש הספציפיים לבין ההוראות בתנאי שימוש אלה, יחולו תנאי השימוש הקבועים בהסכם הספציפי.

למען הסר ספק יודגש, כי הסכם התנאים הכללים להתחברות לרשת סלקום חל ללא כל סייג בכל רכישה ו/או שדרוג אשר בוצעו באמצעות האתר.

 

מידע ותמונות באתר
באתר תמצא מידע מטעם סלקום וצדדים שלישיים עליהם אין לסלקום פיקוח או שליטה. מידע אותו מקבלת סלקום מצדדים שלישיים מוצג באתר כפי שהוא  (as is)סלקום אינה בודקת את מהימנות המידע האמרו, שלמותו, או דיוקו, כמו כן סלקום לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים בו.כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות מוצגות לנגד  עיניך על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידך מצג המחשב, ייתכנו הבדלים  ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראיהם במציאות. באתר יתפרסמו, מפעם לפעם, מבצעים לקידום מכירות. סלקום אינה מתחייבת כי ההצעות שיופיעו באתר הינן הזולות ביותר או המתאימות ביותר לצרכיך, מומלץ כי תיבדוק את התאמתן של הצעות אלה לצרכיך. מובהר, כי חובת הבדיקה כאמור חלה עליך בלבד. ממולץ איפוא לבדוק ולהשוות מחירים לפני שהנך רוכש שירות או מוצר בהסתמך על מידע שמופיע באתר. סלקום רשאית לשנות או להחליף מעת לעת וכראות עיניה את המידע התכנים והתמונות באתר. סלקום אינה מתחייבת איפוא כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בעתיד.

 

תנאי שימוש צ'אט באתר סלקום

 

מהות הצ'אט

 

הצ'אט במסגרת אתר סלקום מאפשר לשאול את נציגי סלקום שאלות ו/או לפנות בנושאים שונים ומגוונים הקשורים לשירותיה של חברת סלקום ישראל בע"מ (להלן:"הצ'אט") הצ'אט פועל במסגרת אתר סלקום באמצעות מחשב אישי המחובר לרשת האינטרנט.
הצ'אט מוצע כשירות על ידי חברת סלקום ישראל בע"מ (להלן:"סלקום").
הצ'אט מוצע ללקוחות כל החברות הסלולריות בעלי מחשבים התומכים בצ'אט (להלן: "משתמש").
תנאי שימוש אלה מגדירים את התנאים החלים על משתמש בעת השימוש בצ'אט על המשתמש לקרוא תנאים אלה היטב בטרם ביצוע השימוש בצ'אט. אם המשתמש אינו מסכים להם או לחלקים מהם, לא יהיה המשתמש רשאי להשתמש בצ'אט. כניסה לצ'אט ו/או קריאת הודעות המתפרסמות בצ'אט מהוות את הסכמתך להסכמתך לתנאי שימוש אלה.
על תנאי שימוש אלה יחולו בנוסף הוראות המפורטות במסמך תנאי השימוש באתר סלקום כפי שיהיו מעת לעת.

 

הצ'אט

 


הצ'אט מאפשר למשתמש לקיים שיחה כתובה עם נציגי סלקום במסגרת אתר סלקום.
באחריות המשתמש לוודא את התאמת מחשבו האישי לשימוש בצ'אט. סלקום רשאית לעדכן מעת לעת את דרישות המערכת של המחשבים התומכים באתר סלקום ו/או בצ'אט וזאת על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי.
הצ'אט ניתן ללא תשלום, למעט עלויות גלישה בהתאם לספק האינטרנט לו משויך המשתמש במידה והינו מחויב בעלויות אלו.

 

אחריות

 


השימוש בצ'אט הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש, סלקום לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק בגוף) הפסד אובדן או הוצאה שיגרמו למי מהמשתמשים הקשור במישרין או בעקיפין עם הצ'אט ו/או השימוש בו. מבלי לגרוע מכך סלקום,עובדיה, מנהליה אינם אחראים בשום אופן, במפורש או במרומז, למידע המצוין בצ'אט ו/או מידע מאתרי אינטרנט אחרים ו/או מרשת האינטרנט בכלל, לאמינותו ו/או לדיוקו ו/או לשמישותו ו/או לשימוש הנעשה במידע ו/או בצ'אט.
סלקום לא תישא באחריות במקרה של תקלה בצ'אט שנמצא באתר סלקום ו/או בכל עניין אחר בנוגע לצ'אט.
ארעה תקלה מכל סוג שהוא במערכת את האינטרנט ו/או במאגרי המידע, שחיבלה באופן כלשהו בקיום ההליך התקין של הצ'אט, לא יהווה הדבר בסיס לכל תביעה או טענה כלשהי כלפי סלקום ו/או כל גורם אחר הקשור באתר סלקום ו/או בצ'אט, במישרין ו/או בעקיפין.

 

הגנת הפרטיות

 


סלקום מתחייבת שלא למסור את הפרטים האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים בניגוד לדין. השימוש בצ'אט הינו בהתאם למדיניות הגנת פרטיות המפורטת בהסכם הרט"ן ו/או במסמך תנאי השימוש ו/או מסמך מדיניות הגנת הפרטיות ככל שיהיו מעת לעת.
חלק מהנושאים אשר בגינם יפנו המתשמשים במסגרת הצ'אט ישמשו את סלקום למטרות סטטיסטיות ו/או שיווקיות ואין ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סלקום בעניין זה.

 

שימוש הוגן

 


במסגרת הצ'אט קיימת האפשרות לפנות בשאלות או בנושאים שונים בכתב. המשתמש מצהיר ומתחייב, כי לא יפרסם בצ'אט כל תוכן פוגעני ו/או תוכן המפר זכויות יוצרים ו/או הפוגע בפרטיותו של אדם כלשהו ו/או כל תוכן הנוגד כל דין.
סלקום תהא רשאית על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי להפסיק את הצ'אט ו/או למחוק באופן מיידי כל פנייה שהועלתה לצ'אט ו/או לא לאשר העלאתה של תגובה כלשהי לצ'אט ו/או להפסיק את השתתפותו של משתמש כלשהו בצ'אט לאלתר, בכל מקרה של חשש לשימוש לרעה או במקרה של חשש להפרת הוראות הדין וזאת ללא כל הודעה מראש.
ידוע למשתמש, והינו מסכים לכך, כי סלקום שומרת על זכותה לחשוף את זהות המשתמש (או כל מידע אחר) במקרה של פעילות משטרתית או משפטית כנגד המשתמש ו/או מי מטעמו.

 

שינויים הצ'אט והפסקת הצ'אט

 

סלקום רשאית לשנות ו/או לעדכן, להוסיף או לגרוע מהצ'אט או מהמידע הנמצא בו.
סלקום רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את הצ'אט ו/או לשנות את תנאיו, בהודעה אשר תתפרסם באתר סלקום. מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתמשים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הצ'אט כאמור.

 

כללי

 


בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמך זה לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה מכל סוג ומין, תגברנה הוראות מסמך זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות בלבד.
סלקום שומרת לעצמה את הזכות לפעול אך ורק על פי תנאי מסמך זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם או להפסיק את הצ'אט, כולו או חלקו, בכל עת, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין.
הדין החל על הפעילות במסגרת הצ'אט הנו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט בקשר עם תנאי השימוש זה ו/או בקשר עם הצ'אט מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.
 

 

מודעות דרושים
הנך מוזמן לעיין במודעות הדרושים שמתפרסמות באתר מטעם סלקום. המודעות מוסרות מידע כללי בלבד בדבר המשרות המוצעות מעת לעת בסלקום. כדי להתקבל לעבודה יהיה עליך לסיים בהצלחה את הליך המיון והסינון הרגיל של סלקום, העובדה כי פנית אל החברה בעקבות הפרסום באתר לא תקנה לך יתרון כלשהו ולא יהיה בפרסום בכדי לחייב את סלקום בכל צורה שהיא.

 

קישורים
ככל שיש באתר קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט (לרבות קישורים מתוך  מודעות פרסומת ומידע מסחרי של צדדים שלישיים), עליך לזכור שתוכנם של  אתרים אלה אינו נערך על ידי סלקום והיא אינה שולטת בהם. יתכן שתמצא  שהמידע והתכנים המתפרסמים באתרים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שהנך מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. סלקום אינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה. אין באפשרותה לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל) שלם, מדויק או עדכני. ההסתמכות על מידע זה תעשה אפוא על אחריותך בלבד. האתר עשוי להציע תוכנות אותן ניתן לטעון אל המחשב האישי שלך ו/או קישורים אל אתרים המאפשרים לך לטעון תוכנות כאלה. סלקום אינה מפתחת את התוכנות או בוחנת אותן, ואין בקישור אליהן כדי להעיד על אמינותן ועל התאמתן לצרכיך או לדגם המחשב שברשותך. טעינת התוכנות אל המחשב שלך תעשה באחריותך המלאה והבלעדית והשימוש בהן כפוף לתנאי הרישיונות הנכללים בהן. סלקום לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך כתוצאה מהורדת, התקנת או השימוש בתוכנות האמורות. סלקום אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. סלקום רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים- הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

 

פרטיות
בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו בפניך, התכנים שעניינו אותך, כמה זמן שהית באתר ואילו פעולות ביצעת בו. המידע אינו מזהה אותך אישית לכן המידע שנאסף הוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. סלקום רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין ו/או לשם אספקת שירותים, גביית כספים, עריכת חשבונות, ואכיפת זכויותיה של סלקום על פי הסכם זה ו/או כל הסכם אחר. סלקום תהא רשאית להמשיך ולבצע פניה אליך בכל אמצעי תקשורת שסלקום תמצא לנכון בהצעות ובמסרים פרסומיים שונים הנוגעים לשירותי סלקום. במידה ואינך מעוניין בקבלת מסרים אלו באמצעות פקס, מייל SMS, הודעת חיוג אוטומטי, אנא פנה לשירות הלקוחות של סלקום.

כמו כן, באישור תקנון זה הנך מסכים לקבל עדכונים לגבי הטבות, מבצעים ודברי פרסומת מטעם שותפים עסקיים של חברת סלקום. סלקום רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שתעשה באתר לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. סלקום רשאית למסור  נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

 

אבטחת מידע
סלקום מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר חדירה למערכות המחשב של האתר או של סלקום מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל. עם זאת, כבכל מאגר מיגע ממוחשב, סלקום אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה,  חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר. הנך מאשר, כי ידוע לך שסלקום עושה את מירב המאמצים להגן על מאגר המידע הממוחשב, אך אין ביכולתה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למערכות המחשב ולא תהא לך כל טענה ו/או תלונה במקרה של חדירה למערכות המחשב כאמור. הנך מתחייב כי לא תבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי סלקום, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.

 

אחריות
שירותי האתר ניתנים לשימוש כמות שהם.(AS IS)  לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סלקום ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות,  יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך. סלקום אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא  הפסקות, יתקיים בבטחה וולא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי סלקום, נזקים, קלקולים, תקלות- לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או  בקווי התקשורת לאתר- אצל סלקום או מי מספקיה. סלקום אינה נושאת באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים. כל טענה, תביעה או דרישה  שיהיו לך בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידיך במישרין אל הצד השלישי שממנו קבלת את ההצעה או קנית את המוצר או השירות ולא תהיה לך בגינן כל תביעה או דרישה כלפי סלקום. ככל שיש באתר קישוריות ('לינקים') לאתרים אחרים שאינם מתופעלים על ידי סלקום, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אלה או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם.

 

שינויים באתר
סלקום תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של המוצרים והשירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתבצעים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות  או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סלקום בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

תמיכה טכנית
סלקום אינה מתחייבת ליתן כל תמיכה אחרת, לרבות בדבר תפעולו של האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תוכל לבוא לסלקום בכל טענה ו/או דרישה בגין העדר תמיכה כאמור.

 

הפסקת השירות
סלקום רשאית בכל עת להחליט כי היא סוגרת את האתר, או משנה את מהותו. סלקום תפרסם באתר הודעה על כוונתה לעשות כן לפחות 7 ימים מראש.

 

קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים,  סימני המסחר, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבו, הינם רכושה של סלקום בלבד, או של צדדים שלישיים שסלקום קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, תכנים וקבצים הכלולים בו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. שירותי התוכן והמוסיקה שבאתר פועלים, בין היתר, ברשיון אקו"ם, תל"י, אשכולות ועיל"ם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשדר, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור,  לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים, במידע, בעיצובים או בשירותים הכלולים ו/או מוצעים באתר בלא קבלת רשותה המפורשת של סלקום בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן). אין להשתמש בנתונים / תכנים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת סלקום בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף  נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג robots ,crawlers וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית .אין להציג את האתר בעיצוב או במימשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו  סלקום, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש. השם "סלקום", סימני המסחר של החברה וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר באתר ( בין אם נרשמו ובין אם לאו)- הם כולם  רכושה הבלעדי של סלקום. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה המפורשת של סלקום מראש ובכתב.

 

הגבלת שימוש פרטי ואישי בלבד באתר
השימוש בשירותים, בתכנים ובמידע הכלולים באתר מותר למטרה אישית ופרטית בלבד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר. סלקום תהא רשאית לעשות כל שימוש שהוא באתר ו/או בנתונים המפורסמים בו וזאת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

שינוי תנאי השימוש
סלקום תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה ללא מתן כל הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי כאמור יכנס לתוקפו במיידי. לפיכך, מומלץ בפניך לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו.

 

דין ושיפוט
הדין החל על השימוש באתר ותנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. הסמכות המקומית בכל הקשור בהסכם והנובע ממנו נתונה לבתי המשפט המוסמכים שבמחוז תל אביב, מחוז המרכז ומחוז חיפה, אולם אין בכך כדי לתת להם סמכות שיפוט ייחודית.[1] המונח סלקום מתייחס לסלקום ישראל בע"מ ח.צ 511930125 ולסלקום תקשורת קווית ש.מ 5130788238 וכן לכל חברת בת ו/או חברה קשורה של כל אחד מתאגידים אלה.